Ekoloji Vize Çalışma Soruları -2

default

ZiraatWeb Ekoloji Vize Çalışma Soruları -2 Testine Hoşgeldiniz.

Ad Soyad
1. 
[Ekoloji Vize -2]
Aşağıdakilerden hangisi, suya doymuş toprakta fazla suyun akmasından sonra toprakta kalan su miktarını ifade eder?
2. 
[Ekoloji Vize -2]
Genel olarak bitkinin topraktan aldığı suyun miktarını arttıran faktör nedir?
3. 
[Ekoloji Vize -2]
Toprak içi havasının oksijen miktarı azalıp karbondioksit miktarı arttığında bitkilerde aşağıda verilen morfolojik değişmelerden hangileri görülmektedir?

I. Kök hücre zarlarının geçirgenliği azalır.
II. Bitkide transpirasyon hızı azalır.
III. Bitkilerin yaprak gibi toprak üstü yüzeyleri ve sayıları azalır.
IV. Köklerde dallanma azalır.

Cevabın Seçimini Kaldır
4. 
[Ekoloji Vize -2]
I.İklim II.Topoğrafya III.Ekosistemi tehdit eden farklı antropolojik faktörler IV.Toprak özellikleri yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri çayır ve meraların bölgelere göre farklılık göstermesinin nedenlerindendir?
5. 
[Ekoloji Vize -2]
Engebeli, meyilli, taban suyu derinde, otsu veya çalımsı bitki türlerinden meydana gelen vejetasyon ile kaplı, evcil ve yabani hayvanlar için doğal otlatma alanlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?
6. 
[Ekoloji Vize -2]
Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre doğal çayır çeşitlerinden birisi değildir?
7. 
[Ekoloji Vize -2]
Doymuş halde bulunan topraktaki su bir yandan evaporasyonla toprak yüzünden kaybolurken bir kısmı da bitkilerin transpirasyonu ile uçup gitmektedir. Bu kayıp zamanla arttığında bitki kökleri topraktan suyu alamaz duruma gelir ve bitkinin turgor basıncı düşer. Toprağın bu haldeki durumuna ne ad verilir?
8. 
[Ekoloji Vize -2]
Su Güneş ışığı Azot Klorofil Yukarıda verilen unsurlardan hangisi ya da hangileri fotosentezin gerçekleşmesi için gereklidir?
9. 
[Ekoloji Vize -2]
Yağışlarla veya sulama ile iyice ıslanan toprağın nem tutma kapasitesine ne ad verilir?
10. 
[Ekoloji Vize -2]
Aşağıdakilerden hangisi abiyotik maddelere örnek olarak gösterilemez?
11. 
[Ekoloji Vize -2]
Yağışın etkinliği, hızı ve süresi yanında ortaya çıktığı zamana da bağlıdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yağış daha yararlı olmaktadır?
12. 
[Ekoloji Vize -2]
Mantarlar ile alglerin birleşerek bir bütün halinde meydana getirdikleri simbiyotik birlikler aşağıdakilerden hangisidir?
13. 
[Ekoloji Vize -2]
Meraların bilimsel ve teknik dayanağı olmadan gelişigüzel ve ekonomik olmayan bir şekilde otlatılması durumu aşağıdakilerden hangi tanıma karşılık gelmektedir?
14. 
[Ekoloji Vize -2]
Bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynaklara zarar vermeden en fazla hayvansal ürünü elde etme amaçlı otlatma alanlarının kullanımının planlamasına ve planların uygulanmasına ne denmektedir?
15. 
[Ekoloji Vize -2]
Aşağıdakilerden hangisi meraları tehtit eden faktörlerden biri değildir?
16. 
[Ekoloji Vize -2]
Toprak yüzeyine kuvvetli bir şekilde gelip yerçekimi ile aşağıya doğru süzülen suların toprak tabanında geçirimsiz bir tabakaya (kil tabaka veya ana kaya) rast gelmesi ve dolayısıyla daha fazla ilerleyemeyerek burada birikmesi sonucu oluşan sulara ne ad verilir?
17. 
[Ekoloji Vize -2]
Farklı bitki türlerinden oluşan, belirli bir bölgede yaşayan, birbirleri ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde olan bitki topluluğuna ne ad verilir?
18. 
[Ekoloji Vize -2]
Suda çözünmeyen, asılı hâlde duran taş, toprak parçacıkları ve organik maddelerin su zemininde oluşturduğu yığın aşağıdakilerden hangisidir?
19. 
[Ekoloji Vize -2]
Bitkilerin çöl ortamı gibi çok kurak ortamlar dışında faydalanamadığı su türleri aşağıdakilerden hangileridir?
20. 
[Ekoloji Vize -2]
Hava sıcaklığı günün saatlerine göre değişiklik gösterir. Bu şekilde günlük sıcaklık değişmelerine ne ad verilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Kopyalama Engellendi.